Openbare procedure directory

Openbare procedure directory

1. Naam en adres van de verantwoordelijke instantie

Manuela Tetz-Semet
Special Village 18
87538 Bolsterlang
Telefoon 08326/74 44
Fax 08326/36 65 19

info@DerBergbauernwirt.de
www.DerBergbauernwirt.de

2. Eigenaar van het bedrijf

Manuela Tetz-Semet

3. Representatief hoofd gegevensverwerking

Manuela Tetz-Semet


4. Doel van de verzameling, verwerking en gebruik van de gegevens van een herberg, alsmede alle daarmee verband houdende transacties met het oog op het nemen en maken van reserveringen. Videobewaking is uitsluitend bedoeld voor het verzamelen van bewijs van vandalisme, inbraak, diefstal of andere strafbare feiten. De aanwezigheid en het gebruik van videocamera's worden aangegeven door toepasselijke waarschuwingen. Gedigitaliseerde opnames van boekingen voor documentatie, proef- en trainingsdoeleinden worden alleen gemaakt met de uitdrukkelijke toestemming van de andere partij.

Verrichten van de opslag en verwerking van persoonlijke gegevens voor eigen doeleinden. Het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens gebeurt voor de hierboven uiteengezette doeleinden.

5. Beschrijving van betrokkenen en bijbehorende gegevens

Persoonlijke gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt voor de volgende groepen:

Gastgegevens (met name adresgegevens, reserveringsgegevens, gastwensen, factuurgegevens)

Klantgegevens (met name adresgegevens, contractgegevens, facturatie- en prestatiegegevens)

Rentegegevens (vooral interesse in accommodatie, zaal- en halverhuurbelangen, adresgegevens) Gegevens van medewerkers, gegevens van sollicitanten, gegevens van pensioenuitvoerders (beste personeels- en salarisgegevens)

Gegevens van makelaars / makelaars / agentschappen (met name adres-, factuur- en prestatiegegevens) Zakelijke partners, externe servicebedrijven (met name adres-, factuur- en prestatiegegevens) Leveranciersgegevens (met name adresgegevens, facturering, prestatie- en functiegegevens) als ze nodig zijn om de in punt 5 genoemde doelen te bereiken.

6. Categorieën ontvangers aan wie gegevens kunnen worden gecommuniceerd

Hotels, pensions en andere accommodaties kunnen persoonlijke gegevens van hun gasten verzamelen en opslaan in geautomatiseerde procedures, voor zover dit in het huisvestingscontract is vereist. Dit omvat meestal ook factureringsinformatie over eten en drinken, telefoongesprekken vanuit de kamer en / of andere hotelspecifieke services. Hotels en toeristische accommodaties zijn wettelijk verplicht om informatie te verkrijgen over de woonplaats, de geboortedatum en de nationaliteit van hun gasten en hun gezinsleden.

Bovendien kunnen gegevens worden gecommuniceerd naar de volgende ontvangers: overheidsinstanties die gegevens ontvangen op basis van wettelijke voorschriften (bijv. Sociale verzekeringsinstellingen) Interne instanties die betrokken zijn bij de uitvoering en uitvoering van de respectieve bedrijfsprocessen (bijv. Personeelsadministratie / management, boekhouding) , Marketing, Verkoop, IT-organisatie en de Centrale Reserveringsdienst (Customer Service Centre) Externe aannemers (servicebedrijven) volgens § 11 BDSG

Andere externe entiteiten (bijv. Kredietinstellingen, bemiddelingsbureaus in de context van bemiddelingsactiviteiten, gelieerde ondernemingen zolang de partijen schriftelijke toestemming hebben gegeven of een overdracht van overwegend legitiem belang is ontvankelijk), evenals partnerbedrijven in het kader van het mandaat van de cliënt.

7. Regel deadlines voor het verwijderen van de gegevens

De wetgever heeft verschillende opslagverplichtingen en deadlines afgegeven. Na het verstrijken van deze perioden worden de bijbehorende gegevens en gegevensrecords routinematig verwijderd als ze niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract (gast-, huur- en servicecontracten). Aldus worden de commerciële of financiële gegevens van een voltooid boekjaar overeenkomstig de wettelijke bepalingen na nog eens tien jaar geschrapt, zolang niet langer bewaarperioden worden voorgeschreven of vereist om legitieme redenen. Personeelsbeheer en personeelscontrole gebruiken kortere verwijderingsperioden in specifieke gebieden. Dit geldt in het bijzonder voor afgewezen applicaties of waarschuwingen. Als de gegevens hier niet door worden beïnvloed, worden ze verwijderd zonder dat wordt gevraagd of de in punt 5 genoemde doelen zijn weggelaten.

Inschrijfformulieren zijn volgens de geldige registratiewetgeving in het individuele hotel en accommodatie-etablissementen acc. de wettelijke minimumtermijn en vervolgens onderworpen aan speciale voorzorgsmaatregelen voor vernietiging in overeenstemming met gegevensbescherming.

8. Geplande gegevensoverdracht aan derde landen

Een overdracht van persoonsgegevens naar derde landen is niet gepland.

9. Zorgen voor beveiliging van gegevensverwerking

Het landhuis Bolgental maakt gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. § 9 BDSG, om de door hen beheerde gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of tegen toegang door onbevoegde personen. De gebruikte beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn met de technologische ontwikkelingen. Toegang is alleen mogelijk voor een klein aantal geautoriseerde personen die onderworpen zijn aan speciale gegevensbescherming en die verantwoordelijk zijn voor technische, administratieve of redactionele ondersteuning.

Status van het openbaar register van procedures: december 2009

Verantwoordelijk voor de inhoud van de Public Procedures Directory:
De commissaris voor gegevensbescherming in de Bergwirtwirt